Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności. Rozumiem.
Zarejestruj swój własny adres już teraz

Rozkład jazdy autobusów w Białogardzie

2013-12-13 15:49:00 MSz
Aktualny rozkład jazdy białogardzkich autobusów miejskich.
Skomentuj / Zobacz komentarze »
comments powered by Disqus
Zobacz popularne artykuły:
 

DZIECKO SIEDZI Z TYŁU

26 Czerwca 2015 godz. 10:15 KPP Białogard / KPP Białogard
   Zachodniopomorska Policja przyłącza się do akcji pn "Dziecko siedzi z tyłu". Założeniem przedsięwzięcia jest uświadomienie dorosłym zagrożeń podczas transportu dzieci i propagowanie prawidłowych zachowań związanych z przewożeniem najmłodszych. O właściwych postawach będą przypominać rodzicom służby dbające o zdrowie i życie ludzkie oraz zaproszone do współpracy instytucje.    Policjanci popierając działania wpływające na poprawę bezpieczeństwa tym razem przyłączyli się do projektu zainicjowanego przez grupę szczecińskich lekarzy, którzy chcieli zwrócić uwagę społeczeństwa na problem pozostawiania dzieci w samochodzie. Nieostrożne zachowania dorosłych mogą skutkować przytrzaśnięciem w pojeździe zaparkowanym przed domem albo pozostawienie ich w upalne dni w samochodzie.    Funkcjonariusze z zachodniopomorskiego garnizonu będą propagować akcję w swoich jednostkach. Otrzymane ulotki informacyjne dotyczące pierwszej pomocy w przypadku przegrzania lub udaru cieplnego będą wręczane rodzicom i opiekunom podczas prowadzonych przez policjantów prelekcji i festynów.    Mundurowi będą również przekazywali mieszkańcom naszego województwa naklejki- przypominajki o treści Mamo,ato! Nie zapomnij o swoim dziecku!", które będą przyklejane na tylnej szybie pojazdu. Umiejscowienie tej naklejki nie jest przypadkowe. Odchodzący od samochodu rodzic lub opiekun będzie miał w zasięgu wzroku obrazek przypominający o zagrożeniu.    Oprócz materiałów graficznych i naklejek o założeniach akcji będą nam przypominać aplikacje na smartfony oraz procedury "look before you leave" i pochodne. Do akcji włączyły się oprócz Policji inne służby między innymi Straż Pożarna i Ratownictwo. źródło KWP Szczecin...
 

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

24 Czerwca 2015 godz. 11:20 gmina-bialogard.pl
31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie zwrócił się do Rady Gminy Białogard z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: - do Sądu Rejonowego w Białogardzie  - 2 ławników , - do Sądu Rejonowego w Białogardzie  z zakresu prawa pracy- 3 ławników KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku, nie przekroczył 70 lat, jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, posiada, co najmniej wykształcenie średnie. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku. WYMAGANE DOKUMENTY Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć: informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego . Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście). Rada Gminy Białogard będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Policji. WZORY DOKUMENTÓW - Karta zgłoszenia kandydata - Lista osób popierających - Oświadczenie - oskarżenia i przestępstwa - Oświadczenie - praw i zakazów - Oświadczenie - władza rodzicielska Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Gminy Białogard przy ul. Wileńskiej 8, 78-200 Białogard  w  pokoju nr 17 lub w sekretariacie. GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj. 700 - 1500 w  pokoju nr 17. Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Gminy  po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. OPŁATY Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 94 312 04 54. Załączniki: Karta_zgloszenia_kandydata.doc[ ]56 KbLista_osob_popierajacych.doc[ ]64 KbOswiadczenie_-_oskarzenia_i_przestepstwa.doc[ ]24 KbOswiadczenie_-_praw_i_zakazow.doc[ ]24 KbOswiadczenie_-_wladza_rodzicielska.doc[ ]24 Kb ...
 

APEL DO SENIORA – nie daj się oszukać

26 Czerwca 2015 godz. 9:55 KPP Białogard / KPP Białogard
 Podając się za wnuczka, hydraulika, pracownika urzędowego,policjanta lub funkcjonariusza innych służb - oszukują seniorów.Mimo nieustannych ostrzeżeń nadal starsze osoby stają się ofiarami oszustów, działających metodą na tzw.„ wnuczka” Oszuści bez najmniejszych skrupułów wykorzystując podeszły wiek lub łatwowierność seniorów okradają ich z oszczędności całego życia. Coraz częściej sprawcy podają się za policjantów lub funkcjonariuszy zajmującymi się rozpracowywaniem oszustów.  Ostatnio sprawcy podają się nie tylko za wnuczków, krewnych czy też dalszych członków rodziny ale za funkcjonariuszy Policji lub pracowników urzędowych. Przekonują nieświadomych zagrożenia seniorów, że rozpracowują zorganizowaną grupę przestępcza i proszą , aby im w tym pomóc. Forma pomocy ma polegać na przekazaniu gotówki. Dzięki temu będzie można zatrzymać prawdziwych przestępców, którzy oszukują starsze osoby metodą na tzw. „ wnuczka”  Schematy sytuacji są podobne: najpierw poszkodowani odbierają telefon od rzekomego wnuczka lub innego członka rodziny z prośbą o pożyczenie pieniędzy. Oszuści zawsze dzwonią na numer telefonu stacjonarnego, najczęściej znalezionego przypadkowo w książce telefonicznej. Po zakończonej rozmowie dzwoni osoba podająca się za policjanta lub policjanta operacyjnego, który informuje, że prowadzona jest właśnie akcja przeciwko oszustom. "Policjant" prosi starsze osoby o pomoc w ich ujęciu.  Jeżeli pokrzywdzone osoby nie miały pieniędzy w domu, były namawiane do pójścia do banku i wzięcia kredytu. Wypłacone przez seniorów gotówka wg relacji rozmówcy miałyby być przekazana oszustom, którzy niedługo po tym będą zatrzymani. Oczywiście żadnych zatrzymań nie ma a kontakt z "policją" natychmiast się urywa, natomiast starsza osoba traci swoje oszczędności. W rzeczywistości dzwoniący nie mają nic wspólnego z policją są przestępcami, których celem jest wzbogacenie się kosztem ludzkiej krzywdy. Policja po raz kolejny przypomina: ・zawsze kierujmy się zasadą „ ograniczonego zaufania”, ・w przypadku prośby o nagłą pożyczkę poprośmy o osobisty kontakt z osobą podającą się z naszego krewnego, ・skontaktujmy się z innymi członkami rodziny w celu zweryfikowania „tragicznej” informacji , która miała być powodem pożyczki, ・pamiętajmy, aby zawsze o swoich podejrzeniach powiadomić Policję, ・ostrzegajmy seniorów i mówmy im, co należy robić w takich sytuacjach, ・zaś przy próbie podszywania się pod funkcjonariuszy - natychmiast należy skontaktować się z najbliższą jednostką policji, ・pamiętajmy, że Policjanci nigdy nie proszą o branie kredytów w ramach pomocy w działaniach operacyjnych ! Żaden funkcjonariusz nie może też żądać ani przyjmować pieniędzy za prowadzoną sprawę. - zawsze upewnijmy się, że w prawidłowy sposób rozłączyliśmy rozmowę z naszym rzekomym krewnym, który potrzebuje pomocy. Dopiero jak będziemy pewni, że rozmowa jest całkowicie zakończona a w słuchawce słychać poprawny sygnał rozłączenia ( najlepiej odczekać jeszcze dla bezpieczeństwa 2- 3 minuty) i dopiero wtedy można wybrać kolejny numer np. na policję.   źródło KWP Szczecin...