Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności. Rozumiem.
Zarejestruj swój własny adres już teraz

Miejskie nieruchomości na sprzedaż

2014-01-09 21:41:00 ZJ
Informacje o aktualnych przetargach miejskich nieruchomości w Białogardzie.
Skomentuj / Zobacz komentarze »
comments powered by Disqus
Zobacz popularne artykuły:
 

„ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard”.

12 Stycznia 2017 godz. 8:13 gmina-bialogard.pl
                                                                                                  O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Białogard informuje, iż w roku 2017 Gmina Białogard ponownie ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację zadania pn.;„ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard”. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, Rodzinne Ogrody Działkowe z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.Dofinansowanie na powyższy cel wynosi 100% całkowitej wartości zadania tj. demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest dokona firma wybrana przez Wójta Gminy Białogard w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Białogard o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W przypadku gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie będzie realizowane. Wnioski o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu należy składać w terminie do 28 lutego 2017r. Formularz wniosku (druk) wraz z załącznikami można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 6 bądź pobrać ze strony internetowej www.g mina-bialogard.pl Uwaga!!!Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z ww. zadania jedynie do demontażu pokrycia dachowego.Do wniosku należy dołączyć w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do demontażu pokrycia dachowego:1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ( w przypadku budynku/działki, do których tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli)- druk.2. Ocenę z natury stanu technicznego eternitu na druku wg wzoru- Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest -druk.3. Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest ( demontaż)- druk4. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Białogardzie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę- w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest.5. Oświadczenie o wykonaniu demontażu wyrobów zawierających azbest przez wyspecjalizowana firmę-druk.6. Oświadczenie o odtworzeniu elementów budowlanych w miejscu zdjętych- druk7. Kolorowe zdjęcia obiektu z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w zakresie demontażu. Istnieje również możliwość ubiegania się o dofinansowanie z ww. zadania jedynie do transportu już zdemontowanego pokrycia dachowego.Do wniosku należy dołączyć w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do transportu wyrobów azbestowych:1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ( w przypadku budynku/działki, do których tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli)- druk.2. Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest ( transport)- druk3. Kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych. ...
 

AZBEST - NABÓR WNIOSKÓW

12 Stycznia 2017 godz. 8:13 gmina-bialogard.pl
                                                                                                  O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Białogard informuje, iż w roku 2017 Gmina Białogard ponownie ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację zadania pn.;         „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard”. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, Rodzinne Ogrody Działkowe z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.Dofinansowanie na powyższy cel wynosi 100% całkowitej wartości zadania tj. demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest dokona firma wybrana przez Wójta Gminy Białogard w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Białogard o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W przypadku gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie będzie realizowane. Wnioski o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu należy składać w terminie do 28 lutego 2017r. Formularz wniosku (druk) wraz z załącznikami można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 6 bądź pobrać ze strony internetowej www.g mina-bialogard.pl Uwaga!!!Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z ww. zadania jedynie do demontażu pokrycia dachowego.Do wniosku należy dołączyć w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do demontażu pokrycia dachowego:1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ( w przypadku budynku/działki, do których tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli)- druk.2. Ocenę z natury stanu technicznego eternitu na druku wg wzoru- Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest -druk.3. Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest ( demontaż)- druk4. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Białogardzie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę- w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest.5. Oświadczenie o wykonaniu demontażu wyrobów zawierających azbest przez wyspecjalizowana firmę - druk.6. Oświadczenie o odtworzeniu elementów budowlanych w miejscu zdjętych- druk7. Kolorowe zdjęcia obiektu z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w zakresie demontażu. Istnieje również możliwość ubiegania się o dofinansowanie z ww. zadania jedynie do transportu już zdemontowanego pokrycia dachowego.Do wniosku należy dołączyć w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do transportu wyrobów azbestowych:1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ( w przypadku budynku/działki, do których tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli)- druk.2. Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest ( transport)- druk3. Kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych. ...